Ekayana - Je eigen pad volgen...

Personal/life Coaching

Coaching is het begeleiden van het leerproces van individuen, teams en organisaties. Ik richt mij vooral op het individu: personal/life coaching, dat wil zeggen coaching en begeleiding van mensen die willen werken aan hun eigen ontwikkeling en zichzelf willen verbeteren.

Personal /lifecoaching kan een manier zijn om je waarden, doelen en acties duidelijk te krijgen en te herkennen waar je kracht ligt. Het kan je helpen om steeds meer vanuit je kracht te leven en te handelen. Een coachingstraject kan je ook helpen je persoonlijke effectiviteit te verbeteren vooral als je wel weet wat je wilt doen en er toch niet of onvoldoende naar handelt. Je gaat dan meer aandacht geven aan zaken die voor jou belangrijk zijn waardoor je gedisciplineerder en effectiever omgaat met je tijd en minder tijd besteedt aan verspillende energievreters. 

De coachvraag

De aanleiding om aan een individueel coachingstraject te beginnen kan verschillend zijn.  Over het algemeen kun je stellen dat een coachingsbehoefte vaak ontstaat als iemand zijn/haar huidige situatie ervaart die afwijkt van de gewenste situatie. Dit kunnen situaties zijn zoals bijvoorbeeld: Een nieuwe functie die andere vaardigheden vraagt, een (her)bezinning op je loopbaan, of het willen verbeteren van je persoonlijke effectiviteit.

De behoefte aan coaching kan ook ontstaan door  bijvoorbeeld veranderde omstandigheden zoals reorganisaties, overnames, andere stijl van leiding krijgen,  waardoor je gedemotiveerd kan raken, of zelfs burn-out kan raken. Meestal is er bij een coachingsbehoefte ook sprake van een tegenvallende match met een van de vier succesfactoren voor effectief functioneren. Wat de aanleiding om coaching te zoeken ook is geweest: Een coachingstraject kan je helpen om de regie weer in eigen handen te nemen en vandaar uit keuzes te maken die matchen met wat jij wilt en kunt.

De vier succesfactoren voor coaching zijn:

1-Eigenaarschap van de coachee voor zijn eigen leerproces
Degene die gecoacht wordt moet zich zelf verantwoordelijk voelen en gedragen voor de eigen vooruitgang in de (probleem)situatie die de aanleiding was om coaching te zoeken. Eigenaarschap komt tot uitdrukking in de coachvraag: hoe kan ik…?

2-Het hebben van een duidelijke meetlat 

ter markering van de huidige en de gewenste situatie. Dit vraagt om resultaat- en doelgerichtheid  in denken en handelen tijdens het coachingstraject. Dragen jouw houding, jouw keuzes, jouw gedrag bij tot het realiseren van de gewenste situatie of maken ze duidelijk hoe je jezelf klemzet? Is dit (wat gebeurt in de huidige situatie) wat je wilt?

3-De ijsberg als metafoor voor iemands mentale en emotionele huishouding

Gedrag en uitspraken zijn zichtbaar (boven de waterlijn), maar opvattingen, overtuigingen, meningen, beweegredenen, drijfveren, emoties en gevoelens zijn niet zichtbaar (onder de waterlijn). Die onzichtbare drives zijn de aanzetters tot het (zichtbare) gedrag. Dat betekent dus dat tijdens coaching de zoektocht vooral ook gaat naar die dieper gelegen inner drives.

Personal/life Coaching

Coaching is het begeleiden van het leerproces van individuen, teams en organisaties. Ik richt mij vooral op het individu: personal/life coaching, dat wil zeggen coaching en begeleiding van mensen die willen werken aan hun eigen ontwikkeling en zichzelf willen verbeteren.

Personal /lifecoaching kan een manier zijn om je waarden, doelen en acties duidelijk te krijgen en te herkennen waar je kracht ligt. Het kan je helpen om steeds meer vanuit je kracht te leven en te handelen. Een coachingstraject kan je ook helpen je persoonlijke effectiviteit te verbeteren vooral als je wel weet wat je wilt doen en er toch niet of onvoldoende naar handelt. Je gaat dan meer aandacht geven aan zaken die voor jou belangrijk zijn waardoor je gedisciplineerder en effectiever omgaat met je tijd en minder tijd besteedt aan verspillende energievreters. 

De coachvraag

De aanleiding om aan een individueel coachingstraject te beginnen kan verschillend zijn.  Over het algemeen kun je stellen dat een coachingsbehoefte vaak ontstaat als iemand zijn/haar huidige situatie ervaart die afwijkt van de gewenste situatie. Dit kunnen situaties zijn zoals bijvoorbeeld: Een nieuwe functie die andere vaardigheden vraagt, een (her)bezinning op je loopbaan, of het willen verbeteren van je persoonlijke effectiviteit.

De behoefte aan coaching kan ook ontstaan door  bijvoorbeeld veranderde omstandigheden zoals reorganisaties, overnames, andere stijl van leiding krijgen,  waardoor je gedemotiveerd kan raken, of zelfs burn-out kan raken. Meestal is er bij een coachingsbehoefte ook sprake van een tegenvallende match met een van de vier succesfactoren voor effectief functioneren. Wat de aanleiding om coaching te zoeken ook is geweest: Een coachingstraject kan je helpen om de regie weer in eigen handen te nemen en vandaar uit keuzes te maken die matchen met wat jij wilt en kunt.

De vier succesfactoren voor coaching zijn:

1-Eigenaarschap van de coachee voor zijn eigen leerproces
Degene die gecoacht wordt moet zich zelf verantwoordelijk voelen en gedragen voor de eigen vooruitgang in de (probleem)situatie die de aanleiding was om coaching te zoeken. Eigenaarschap komt tot uitdrukking in de coachvraag: hoe kan ik…?

2-Het hebben van een duidelijke meetlat 

ter markering van de huidige en de gewenste situatie. Dit vraagt om resultaat- en doelgerichtheid  in denken en handelen tijdens het coachingstraject. Dragen jouw houding, jouw keuzes, jouw gedrag bij tot het realiseren van de gewenste situatie of maken ze duidelijk hoe je jezelf klemzet? Is dit (wat gebeurt in de huidige situatie) wat je wilt?

3-De ijsberg als metafoor voor iemands mentale en emotionele huishouding

Gedrag en uitspraken zijn zichtbaar (boven de waterlijn), maar opvattingen, overtuigingen, meningen, beweegredenen, drijfveren, emoties en gevoelens zijn niet zichtbaar (onder de waterlijn). Die onzichtbare drives zijn de aanzetters tot het (zichtbare) gedrag. Dat betekent dus dat tijdens coaching de zoektocht vooral ook gaat naar die dieper gelegen inner drives.

De drie loops van leren zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Allereerst krijg je feedback op de single loop: gedrag, wat doe je?

Heeft dat weinig effect dan wordt de focus van de coaching verplaatst naar de  double loop: opvattingen en mindset, wat denk je? Wat is daar zo belangrijk aan? Wat raak je het meest? Bij dilemma’s en keuzes ligt de focus op de triple loop, je motieven en drijfveren: wat wil je? De aanname is dat als je je motieven helder hebt, de mindset erop volgt, evenals het (door motieven en mindset) gedragen handelen.

4-De hier-en-nu-situatie als enige realiteit

Uitgaande van het gegeven dat je geen feedback kunt geven op “daar en toen” omdat het niet zinvol bijdraagt aan de oplossing van de coachingsvraag. Het waarneembare gedrag van de coachee hier en nu wordt in onderzoekende zin benut in de interventies van de coach.  Kenmerkend hierbij is de vraag: Wat je nu zo zegt (doet/ervaart), hoe heeft dat te maken met de coachvraag, mogelijkheden of problematiek waarmee je hier binnenkwam? (bron:Het coachingsmethoden handboek; Susan van Ass, uitgeverij boom/nelissen, Amsterdam, 2011. ISBN: 97890244 00867; NUR: 808).

Psychologische coaching

Er zijn verschillende vormen en methoden van coachen, dat wil zeggen, hoe (de weg waarlangs) je tot het eindresultaat komt. Zelf maak ik bij het coachen gebruik van mijn ervaring en kennis als psycholoog en zet ook verschillende psychologische methodieken en interventies in bij de beweging tussen de drie loops van leren …
De nadruk ligt bij psychologische coaching niet alleen op gedragsverandering, maar ook op het veranderen van betekenisgeving en denkpatronen. Ook deze minder voor de hand liggende psychologische processen worden in psychologische coaching expliciet aan de orde gesteld. Daarnaast is er ook aandacht voor de context waarin dit alles plaatsvindt: wat in jouw omgeving houdt  jouw valkuilen eigenlijk in stand? En is er wel een (voldoende) goede match tussen jouw persoon en de omgeving/situatie waarin jij je bevindt?

ROI (return on investment)

De vraag naar psychologische coaching neemt steeds meer toe ook bij competente, veerkrachtige en flexibele werknemers. Als je onder flinke druk moet of wilt blijven presteren, is de kans groot om in je valkuilen te lopen, uit balans te raken en te ontregelen. De vraag is dan: hoe overeind te blijven? Een coachingstraject kan dan ondersteunend zijn. Echter de kans van slagen neemt toe als dit gebeurt aan de hand van een duidelijk coachingsplan. Zo’n plan begint met een uitgebreide analyse van de situatie, een afgebakend werkplan en een duidelijk eindpunt. Er is een duidelijke afspraak over waar we naartoe werken; er is een duidelijke return on investment. En dat in een zeer korte tijdspanne.  Een coachingstraject is kort en intensief. Vijf tot tien gesprekken zijn meestal voldoende om tot het beoogde resultaat te komen. 

 

lotus-wit-ekayana